Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz
PLATFORMA INFORMACYJNA DLA SPECJALISTÓW I INWESTORÓW RYNKU FINANSOWEGO
 • Wysokowydajny interfejs do przeglądania globalnego rynku obligacji
 • Pełne informacje o prawie 500 000 obligacji из 180 krajów
 • 100% pokrycia euroobligacji na całym świecie
 • Ponad300 źródeł
 • Dane rankingowe wszystkich międzynarodowych i lokalnych agencji rankingowych
 • Dane giełdowe z 100 światowych placówek handlowych
 • Intuicyjny, szybki interfejs użytkownika
 • Dostęp do danych przez stronę internetową, aplikację mobilną i dodatek do programu Microsoft Excel

Podsumowanie kosztów Programu emisji obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o. dotyczących serii PPA

30 grudnia 2014
Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („Ghelamco Invest”, „Spółka”) przekazuje informacje o kosztach emisji obligacji Serii PPA. Łączne koszty programu publicznych emisji obligacji („Program”) nie są jeszcze znane i w pełni poniesione. W ramach Programu dotychczas została przeprowadzona emisja obligacji Serii PPA i mogą być emitowane kolejne serie obligacji do łącznej kwoty 250.000.000 PLN w okresie 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia prospektu emisyjnego podstawowego dotyczącego Programu tj. od 13 listopada 2014 roku.

Koszty stałe w wysokości około 1.800.000 PLN, które zostały poniesione dla całego Programu dotyczą kosztów sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa.

Całkowite koszty przygotowania i przeprowadzenia ofert obligacji, jak również koszty promocji ofert obligacji będą znane po przeprowadzeniu wszystkich emisji obligacji, emitowanych w ramach Programu. Ze względu na brak informacji o łącznych kosztach Programu oraz o ostatecznej liczbie obligacji wyemitowanych w ramach Programu średni koszt przeprowadzenia ofert przypadający na jedną oferowaną obligację, na moment publikacji raportu nie jest znany.

Koszty marketingu i przeprowadzenia emisji dla serii PPA na kwotę 50.000.000 PLN wyniosły około 2.500.000 PLN.

Spółka nie ponosiła kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierała umów subemisji w związku z ofertami obligacji.

Koszty Spółki związane z oferowaniem obligacji obciążają koszty działalności Spółki.

Łączny koszt emisji obligacji, koszty przygotowania i przeprowadzenia ofert obligacji, koszty promocji ofert obligacji oraz średni koszt przeprowadzenia ofert przypadający na jedną oferowaną obligację Spółka przekaże oddzielnym raportem bieżącym po ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach Programu.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez spółkę BondSpot S.A.
§ 5 ust. 11 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.
§ 34 ust . 1 pkt. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)
§ 28 ust. 2 Regulaminu GP
 • Status
  redeemed
 • Kraj ryzyka
  Poland
 • Spłata (oferta)
  *** (***)
 • Kwota
  37.463.900 PLN
 • М/S&P/F
  — / — / —
Organizacja — Ghelamco Invest
 • Pełna nazwa
  Ghelamco Invest
 • Kraj rejestracji
  Polska
 • Branża
  Budownictwo i rozwój

Inne wiadomości firmowe