Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz
PLATFORMA INFORMACYJNA DLA SPECJALISTÓW I INWESTORÓW RYNKU FINANSOWEGO
 • Wysokowydajny interfejs do przeglądania globalnego rynku obligacji
 • Pełne informacje o prawie 500 000 obligacji из 180 krajów
 • 100% pokrycia euroobligacji na całym świecie
 • Ponad300 źródeł
 • Dane rankingowe wszystkich międzynarodowych i lokalnych agencji rankingowych
 • Dane giełdowe z 100 światowych placówek handlowych
 • Intuicyjny, szybki interfejs użytkownika
 • Dostęp do danych przez stronę internetową, aplikację mobilną i dodatek do programu Microsoft Excel

ABBEY HOUSE GROUP SA zakończeniu emisji obligacji imiennych serii L i dokonaniu przydziału obligacji serii L

15 stycznia 2014
Raport Bieżący nr 5/2014

Zarząd Abbey House Group S.A. (zwanej dalej również "Spółką" "Emitent") informuje o zakończeniu emisji obligacji imiennych serii L, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 50/2013.

Subskrypcja obligacji serii L prowadzona była na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 1 z dnia 25 listopada 2013 roku.

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Data rozpoczęcia subskrypcji - 25 listopada 2013 r.
Data zakończenia subskrypcji - 7 stycznia 2014 r.

2. Data przydziału instrumentów finansowych:
Przydział obligacji serii L nastąpił na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 1 z dnia 8 stycznia 2014 roku.

3. Liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
nie mniej niż 100 i więcej niż 600 obligacji serii L.

4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Redukcja nie wystąpiła.

5. Liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach subskrypcji objęto 258 obligacji serii L.

6. Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
10.000 zł.

7. Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
30 osób.

8. Liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
27 osób.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Emitent nie zawarł umowy o submisję.

10. Łączna wysokość kosztów zaksięgowanych, które zostały zaliczone do kosztów emisji do dnia sporządzenia niniejszej informacji wynosi: 19.000 zł z czego:
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty - 17.000 zł,
b) koszty wynagrodzenia subemitentów - 0 zł,
c) koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 2.000 zł,
d) koszty promocji oferty - 0 zł.

Podstawa prawna:
§4 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Organizacja — ABBEY HOUSE
 • Pełna nazwa
  Dom Aukcyjny Abbey House S.A.
 • Branża
  Inne branży

Inne wiadomości firmowe