Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz
PLATFORMA INFORMACYJNA DLA SPECJALISTÓW I INWESTORÓW RYNKU FINANSOWEGO
 • Wysokowydajny interfejs do przeglądania globalnego rynku obligacji
 • Pełne informacje o prawie 500 000 obligacji из 180 krajów
 • 100% pokrycia euroobligacji na całym świecie
 • Ponad300 źródeł
 • Dane rankingowe wszystkich międzynarodowych i lokalnych agencji rankingowych
 • Dane giełdowe z 100 światowych placówek handlowych
 • Intuicyjny, szybki interfejs użytkownika
 • Dostęp do danych przez stronę internetową, aplikację mobilną i dodatek do programu Microsoft Excel

I3D SA Emisja obligacji serii AA3

9 czerwca 2014
Raport Bieżący nr 27/2014

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 6 czerwca 2014 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii AA3 w liczbie 17 obligacji, o łącznej wartości nominalnej 170.000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych).

Obligacje serii AA3 są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonym (zabezpieczenie stanowi cesja wierzytelności kontraktów handlowych Spółki oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową). Oprocentowanie dla serii AA3 wynosi 10% w skali roku (podstawa okresu odsetkowego 365 dni). Data wykupu serii AA3 to 20 września 2014 roku. Wartość nominalna jednej obligacji serii AA3 wynosi 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem emisji obligacji serii AA3 jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 1.790.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Organizacja — i3D
 • Pełna nazwa
  i3D
 • Branża
  Telekomunikacja

Inne wiadomości firmowe