Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz
PLATFORMA INFORMACYJNA DLA SPECJALISTÓW I INWESTORÓW RYNKU FINANSOWEGO
 • Wysokowydajny interfejs do przeglądania globalnego rynku obligacji
 • Pełne informacje o prawie 500 000 obligacji из 180 krajów
 • 100% pokrycia euroobligacji na całym świecie
 • Ponad300 źródeł
 • Dane rankingowe wszystkich międzynarodowych i lokalnych agencji rankingowych
 • Dane giełdowe z 100 światowych placówek handlowych
 • Intuicyjny, szybki interfejs użytkownika
 • Dostęp do danych przez stronę internetową, aplikację mobilną i dodatek do programu Microsoft Excel

BBI DEVELOPMENT SA emisja obligacji trzyletnich

7 lutego 2014
Raport bieżący 6/2014

Zarząd BBI Development S.A. ( "Emitent") informuje, że w dniu 6 lutego 2014 roku, w ramach postanowień Aneksów do Umowy Agencyjnej z 9 listopada 2006 r. zawartej z Raiffeisen Bank Polska S.A , dokonał z istniejącego Programu Emisji Obligacji ("Program"), emisji obligacji ("Obligacje") o łącznej wartości nominalnej 53.000.000 PLN (pięćdziesiąt trzy miliony złotych).

Obligacje zostały zaoferowane inwestorom zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w trybie emisji niepublicznej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1) Cele emisji: finansowanie bieżącej działalności Spółki, w tym refinansowanie zapadających w lutym 2014 r. obligacji oraz realizacja projektów deweloperskich opisanych w Memorandum Informacyjnym BBI Development S.A.

2) Rodzaj emitowanych obligacji: Obligacje kuponowe, w formie zdematerializowanej, na okaziciela.

3) Wielkość emisji: 53.000 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 53.000.000 PLN

4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia: Wartość nominalna obligacji wynosi 1.000 PLN i równa jest cenie emisyjnej.

5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:
Obligacje zostaną wykupione w dniu 7 lutego 2017 roku.
Oprocentowanie obligacji będzie ustalone wg stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę dla inwestora, osobno dla każdego półrocznego okresu odsetkowego. Pierwszy termin wypłaty oprocentowania ustalony został na 7 sierpnia 2014 roku.

6) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia: Emitowane obligacje nie są zabezpieczone.

7) Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia: Wartość zaciągniętych przez BBI Development S.A. zobowiązań na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 110.648 tys. PLN. Perspektywa kształtowania się zobowiązań Emitenta na dzień wykupu, tj. 7 lutego 2017r. (po wykupie zapadających w tym dniu obligacji): na poziomie 70.000 tys. PLN.

8) Przedsięwzięcia finansowane z emisji obligacji:
Środki z emisji obligacji mają posłużyć wykupieniu zapadających w lutym 2014 r. obligacji Spółki oraz finansowaniu bieżącej działalności Emitenta, w tym w szczególności finansowaniu projektów deweloperskich prowadzonych przez spółki celowe.
Zdaniem Zarządu Funduszu nie istnieją obecnie zagrożenia dla zdolności Emitenta do wywiązania się z zobowiązań wynikających z obligacji.

9) Obligacje nie uprawniają obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych.
Warunki Emisji wyemitowanych obligacji przewidują ich wprowadzenie do notowań na ASO Catalyst.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
 • Status
  redeemed
 • Kraj ryzyka
  Poland
 • Spłata (oferta)
  *** (***)
 • Kwota
  53.000.000 PLN
 • М/S&P/F
  — / — / —
Organizacja — BBI Development
 • Pełna nazwa
  BBI Development NFI SA
 • Kraj rejestracji
  Polska
 • Branża
  Budownictwo i rozwój

Inne wiadomości firmowe