Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz
PLATFORMA INFORMACYJNA DLA SPECJALISTÓW I INWESTORÓW RYNKU FINANSOWEGO
 • Wysokowydajny interfejs do przeglądania globalnego rynku obligacji
 • Pełne informacje o prawie 500 000 obligacji из 180 krajów
 • 100% pokrycia euroobligacji na całym świecie
 • Ponad300 źródeł
 • Dane rankingowe wszystkich międzynarodowych i lokalnych agencji rankingowych
 • Dane giełdowe z 100 światowych placówek handlowych
 • Intuicyjny, szybki interfejs użytkownika
 • Dostęp do danych przez stronę internetową, aplikację mobilną i dodatek do programu Microsoft Excel

TRAKCJA SA informacja o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy serii E

18 października 2013
Raport bieżący z plikiem 82/2013

Zarząd spółki Trakcja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Złota 59, XVIII p., 00-120 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000084266, o kapitale zakładowym 41.119.638,40 zł - w całości wpłaconym (dalej: "Emitent"), zwołuje Zgromadzenie Obligatariuszy serii E posiadających obligacje serii E wyemitowane przez Emitenta, na dzień 29 października 2013 r., godz. 10:00 w Warszawie, w siedzibie Emitenta przy ul. Złotej 59, XVIII p.

Przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy serii E będzie powzięcie uchwały wyrażającej zgodę na połączenie Emitenta ze spółką Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000110835 ("PRKiI").
Przewiduje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy serii E oraz wybór przewodniczącego.

2. Sporządzenie listy obecności.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy serii E i zdolności do podejmowania przez nie ważnych uchwał.

4. Powzięcie uchwały wyrażającej zgodę na połączenie Emitenta PRKiI.

5. Wolne wnioski.

6. Zamknięcie posiedzenia.

Projekt uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy serii E stanowią załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Obligatariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy serii E osobiście albo przez pełnomocnika.

Obligatariusz planujący uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy serii E powinien przedstawić na nim: (i) imienne świadectwo depozytowe potwierdzające posiadanie wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii E i ich zablokowanie, ważne do dnia Zgromadzenia Obligatariuszy serii E włącznie (ii) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub ewidencji, w przypadku Obligatariuszy serii E innych niż osoby prawne (nie starszy niż 3 miesiące) oraz (iii) dokument tożsamości. W przypadku udziału Obligatariusza serii E w Zgromadzeniu Obligatariuszy serii E przez pełnomocnika, poza dokumentami wymienionymi w punktach (i) i (ii) powyżej, należy przedstawić (iv) oryginał dokumentu pełnomocnictwa oraz (v) dokument tożsamości pełnomocnika.

W przypadku odroczenia posiedzenia Zgromadzenia Obligatariuszy serii E, Obligatariusz powinien na wznowionym posiedzeniu Zgromadzenia Obligatariuszy serii E przedstawić dokumenty wskazane wyżej, ważne na dzień wznowienia posiedzenia Zgromadzenia Obligatariuszy serii E.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; art. 2 lit. (c) punkt (i) Regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy serii E; - art. 10.1. Warunków Emisji Obligacji serii E.
 • Status
  redeemed
 • Kraj ryzyka
  Poland
 • Spłata (oferta)
  *** (***)
 • Kwota
  20.921.000 PLN
 • М/S&P/F
  — / — / —
Organizacja — TRAKCJA
 • Pełna nazwa
  TRAKCJA S.A.
 • Branża
  Budownictwo i rozwój

Inne wiadomości firmowe