Contact us (+ 7 (921) 446-25-10)
×
Texting is available for authorized users.
Please register or log in at the website.
×
Your request for online training has been sent. Cbonds managers will be in touch with you shortly. Thank you!

BondTrust Polskie Towarzystwo Powiernicze — Company card

nazwa firmy BondTrust Polskie Towarzystwo Powiernicze
pełna nazwa firmy BondTrust Polskie Towarzystwo Powiernicze S.A.
kraj Polska
strona internetowa http://bondtrust.pl/

Profil

BondTrust Polskie Towarzystwo Powiernicze S.A. jest podmiotem powstałym na potrzeby obsługi uczestników rynku dłużnego w Polsce. Dynamiczny rozwój polskiego rynku obligacji wymaga profesjonalnego wsparcia zarówno po stronie emitentów pozyskujących finansowanie jak i inwestorów powierzających swoje środki w przedsięwzięcia tych pierwszych. Na dzisiejszym konkurencyjnym rynku obligacji emitenci, aby pozyskać możliwie jak największą kwotę kapitału inwestycyjnego, przy możliwie niskim koszcie pieniądza, zobowiązani są do przedstawienia potencjalnym inwestorom dodatkowych zabezpieczeń, chroniących ich interes w ramach podejmowanych inwestycji. Dodatkowo rozproszenie kwoty długu pomiędzy wielu inwestorów stawia inwestorów (obligatariuszy) w nierównej pozycji wobec emitenta. Wspomniana asymetria w odniesieniu do wiedzy o bieżącej sytuacji emitenta oraz słaba pozycja negocjacyjna pojedynczego obligatariusza niejednokrotnie stanowi istotną przeszkodę inwestycyjną hamująca rozwój rynku obligacji. Inwestorzy biorąc pod uwagę dysproporcje w dostępie do informacji oraz trudności w ewentualnym przyszłym egzekwowaniu swojej wierzytelności mają mniejszą skłonność do lokowania swych środków w obligacje, co wymiernie przekłada się na wysokość premii za ryzyko jaką emitenci są zmuszeni ponieść na rzecz obligatariuszy chcąc pozyskać kapitał. Dostrzegając konieczność z jednej strony wsparcia emitentów w pozyskiwaniu kapitału inwestycyjnego a z drugiej strony ochrony interesu obligatariuszy BondTrust Polskie Towarzystwo Powiernicze S.A. angażuję się w emisje obligacji pełniąc funkcję administratora zastawu, administratora hipoteki oraz administratora innych zabezpieczeń, w tym m. in. z wykorzystaniem instytucji weksla oraz oświadczania o poddaniu się egzekucji. BondTrust Polskie Towarzystwo Powiernicze S.A. przejmuje na siebie nie tylko pełnienie roli administratora zastawu czy administratora zabezpieczeń w ramach danej emisji obligacji w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece, lecz również pośrednictwa w kontakcie pomiędzy emitentem a obligatariuszami. Reprezentując oraz chroniąc interesy obligatariuszy, poprzez kierowanie względem emitenta wiążących zapytań związanych z jego sytuacją finansową czy realizacją postanowień zawartych w warunkach emisji. W razie konieczności BondTrust Polskie Towarzystwo Powiernicze S.A. zwołuje Zgromadzenie Obligatariuszy kolegialny organ w skład którego wchodzą obligatariusze w ramach danej emisji obligacji. BondTrust Polskie Towarzystwo Powiernicze S.A. dostarcza bieżących informacji obligatariuszom o aktualnej sytuacji emitenta. W przypadku upadłości emitenta dąży do zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy m. in. poprzez zaspokojenie obligatariuszy z aktywów stanowiących przedmiot zabezpieczeń.
Show full profile info
minimizeexpand
200 000
issues: local and international bonds
170
countries
+7 812 336 97 21
pro@cbonds.info
200 000
issues: local and international bonds
170
countries
Сbonds is a global Fixed income data platform
+7 812 336 97 21
pro@cbonds.info
Data
 • Descriptive data on bonds
 • Bond Quotes from trading systems and market participants
 • Prospectuses and other issue documents
 • Credit ratings
 • Indices and indicators
 • Market news and analytical research
Analytical instruments
 • Multi-parameter bond database search
 • Krzywe rentowności
 • Market calendar
 • Bond calculator
 • Watchlist and Portfolio management
 • Chart analysis
 • Mobile App and Excel Add-in Tool
Enter or RegisterSubscription/Trial access
minimizeexpand
Cbonds is a global fixed income data a platform
×